BASIC

( 29点 )

Basic

XXから $ 136 YYに値下げ $ 88
XXから $ 101 YYに値下げ $ 66
XXから $ 167 YYに値下げ $ 109
XXから $ 186 YYに値下げ $ 121
XXから $ 202 YYに値下げ $ 131
XXから $ 154 YYに値下げ $ 100
XXから $ 59 YYに値下げ $ 38
XXから $ 59 YYに値下げ $ 38
XXから $ 136 YYに値下げ $ 88
XXから $ 128 YYに値下げ $ 84
XXから $ 163 YYに値下げ $ 106
XXから $ 154 YYに値下げ $ 100
XXから $ 128 YYに値下げ $ 84
XXから $ 154 YYに値下げ $ 100
XXから $ 70 YYに値下げ $ 46